SEPTUM A/S
CVR: 2711 0525
Trehøjevej 7, 7200 Grindsted
septum@septum.dk
75 31 05 66

Levering
Levering til kantsten foretages med Septum A/S’ egne biler eller anden fragtmand. Dette gælder udelukkende for danske adresser på fastlandet samt brofaste øer. For levering til ikke-brofaste øer, henvises til afsnittet "Levering til ikke-brofaste øer".

Skal fragtmanden bære det længere op end til kantsten vil der være et tillæg som udregnes pr. ordre.

I tilfælde af forsinkelse fra Septum A/S’ side skal der uden ugrundet ophold gives Køber meddelelse herom. Endvidere skal der angives årsagen til forsinkelsen samt hvornår leverancen er klar til levering indenfor rimelig tid.

Levering til ikke-brofaste øer
Såfremt levering skal ske til ikke-brofast ø i Danmark, vil der være et fragttillæg, og Køber skal derfor kontakte Septum A/S på septum@septum.dk.

Vigtigt ved leveringen
Køber bør altid undersøge emballagen for synlige skader ved modtagelse. Skulle der være synlige skader, skal dette noteres inden Køber kvitterer for modtagelsen.

Vigtigt ved montage
Såfremt Købers forhold betyder en afbrydelse i Septum A/S’ montering, har Septum A/S krav på betaling for ventetid, rejsetid og yderligere dokumenterede udgifter.

Overlevering
Køber har overtaget leverancen, når materialet er leveret og evt. monteret af Septum A/S’ egne montører/samarbejdspartnere og godkendt af Køber.

Returnering
Septum A/S sørger for afhentning af varen i forbindelse med produktskade og fejllevering. Varen skal altid være forsvarligt indpakket i originalemballagen. Køber har selv ansvaret for varen, indtil Septum A/S modtager den. Varen afhentes altid på den leveringsadresse, som Køber afgav ved bestilling.

Reklamation
Købeloven giver dig 2 års reklamationsret. Købeloven dækker alle fejl, der var til stede, eller hvor årsagen til fejlen var til stede, da du fik varen leveret. Septum A/S er i reklamationsperioden forpligtet til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling. Reklamationsretten omfatter således ikke mangler opstået som følge af Købers uagtsomhed, forkerte eller væsentlig ændrede brug, misligholdelse, flytning eller uautoriserede reparationsforsøg af materialet. 

Såfremt Køber vil påberåbe sig en mangel ved leverancen, skal han give Septum A/S meddelelse herom senest 5 dage efter leverance, med en nærmere specifikation. Herefter er Septum A/S forpligtet til at afhjælpe manglen uden grundet ophold.

Såfremt Køber har afgivet en sådan meddelelse og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som Septum A/S bærer ansvaret for, har Septum A/S ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, meddelelsen har påført ham.

Septum A/S hæfter ikke for mangler udover det, der er anført i nærværende almindelige bestemmelser. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage hvad enten det er et direkte eller indirekte tab eller følgetab, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, avancetab og andre økonomiske konsekvenstab.

Septum A/S er alene ansvarlig for skade på Købers ejendom før overtagelsen af leverancen, hvis det kan bevises at skaden i forbindelse med udførelsen af leverancen er forvoldt ved uagtsomhed af Septum A/S eller nogen, som han bærer ansvaret for.

Septum A/S er dog ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

Materialet forbliver Septum A/S’ ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud, i den udstrækning et sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende ret.

Persondatapolitik
For at Køber kan indgå aftale med Septum A/S, har vi som minimum brug for følgende oplysninger:

  • Firmanavn og CVR.
  • Adresse
  • E-mailadresse
  • Telefon/mobilnummer

Vi foretager registreringen af Købers personoplysninger med det formål at kunne levere varen til Køber.
Personoplysningerne registreres med mailkorrespondance samt oplysninger om, hvilke varer Køber har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører, jf. bogføringsloven § 10, hvorefter oplysningerne slettes.
Købers oplysninger videregives ikke til tredjemand, medmindre dette sker i forbindelse med omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.
Som registreret hos Septum A/S har Køber altid ret til at få indsigt i hvilke oplsyninger der er registreret om Køber. Derudover har Køber fuld ret til at få sin persondata slettet eller tilrettet. Køber er ligeledes i sin fulde ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Disse rettigheder har Køber efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til septum@septum.dk

Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til septum@septum.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. www.forbrug.dk.
 
Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 22.10.2020